TIRA BELAR
   

  Zer da Asistentzia-taldeen Ratioen Antolamendurako Legea?

  LAB sindikatutik eztabaida bat ireki nahi dugu jendartean, behar dugun osasun ereduaren inguruan. Horretarako, proposamen ireki bat egiten dugu egungo eredua berriz pentsatzeko eta erronka batzuk markatzeko, etorkizunean asistentziaren eta lanaren kalitatea ziurtatuko dituztenak.

  Gure proposamenak ratio lege bat planteatzen du, argi eta garbi ezarriko duena artatu behar den populazioarekiko profesional kopurua (osasun arlokoak eta bertze arlo batzuetakoak). Pazientearen zaintzak gure osasunaren ardatz egituratzailea izan behar duen gisa berean, osasunak zerbitzu publikoen kalitatea ziurtatu behar baitu. Hala, ratio lege bat ezartzeak enplegu duin eta egonkorra ziurtatzea ahalbidetuko du eta pribatizazioen mehatxuen aitzinean blindatuko du gure osasuna.

  lorea LAB sindikatuaren proposamen bat da, gizarteari egina. Egungo osasun eredua eraldatu nahi baitugu, profesionalen lan baldintzetan eta pazienteen zaintzan ekitatea sustatuz. Egungo osasun sistemaren hondatzea bukatu behar dugu, prekarietatea bukatu behar dugu, murrizketen politikak bukatu behar ditugu. 

  Aurrera egin dezagun osasun publiko, iraunkor eta kalitatezko baten alde.

   

  Hasiera


  TIRA BELAR
   

  ¿Qué es la Ley de Ordenación de Ratios de Equipos Asistenciales?

  Desde LAB queremos abrir un debate en la sociedad sobre el modelo de sanidad que necesitamos. Para ello hacemos una propuesta abierta para repensar el modelo actual y marcar unos retos que garanticen la calidad asistencial y laboral en el futuro.

  Nuestra propuesta plantea una ley de ratios que establezca claramente el número adecuado de profesionales sanitarios y no sanitarios, en relación a la población atendida. Nuestra sanidad debe tener como eje vertebrador el cuidado del paciente y debe garantizar la calidad de los servicios públicos. El establecimiento de una ley de ratios permitirá además asegurar el empleo digno y estable y blindará nuestra sanidad de amenazas como las privatizaciones.

  lorea es una propuesta de LAB, dirigida a la sociedad. Queremos transformar el modelo sanitario actual, fomentando la equidad en las condiciones laborales de las profesionales y en los cuidados del paciente. Debemos acabar con el deterioro del sistema sanitario actual, con la precariedad y con las políticas de recortes.

  Avancemos hacia una sanidad pública, sostenible y de calidad.
   

   

  Hasiera


  TIRA MANZANILLA
   

  XXI. mendeko osasunaren erronkak: laguntzetako kalitatea eta lan duina

  LAB sindikatuan uste dugu badela garaia ratio profesionalen auziari ekiteko; bada garaia arau batek laguntza ratioak ezar ditzan. Helburu bikoitz batekin: laguntzak kalitatezkoak izan daitezen, eta enplegua duina eta egonkorra izan dadin.

  Egungo ereduak behin eta berriz erakutsi digu ez dela eraginkorra. Gaizki antolaturiko ekipoek ezberdintasunak sortzen dituzte profesionalen artean, eta horrek desorekak sortzen ditu lanetan eta laguntzetan, gehiegizko desproportzionaltasuna dela-eta. Makillatu gabeko benetako kalitate estandarrak lortze aldera, nahitaezkoa da araudi bat, profesionalen arteko ekitatea erregulatuko duena eta plantillak lan kargaren arabera egoki antolatuko dituena.

  Aitzindariak izan beharko genuke ratioen lege baten garatzean, plantilla finkatzeko eta zerbitzu publikoen kalitatearen alde egiteko, interes politiko, ekonomiko edo bertzelakoen gainetik. Osasun zerbitzuen ikuskera neoliberalek sor dezaketen aldakortasunaren lekuko gara, Espainiako Estatuarekin egiten diren konparazio partzialak gorabehera.

  Gure osasuna blindatu behar da, abagunea edozein dela ere, eta lege batek arautu behar du zenbat profesionalek artatu behar dituzten sistemako erabiltzaileak. Lege horrek laguntzen lanak eta kargak izan behar ditu irizpide, gehiengoaren lan baldintzak okerragotu eta gutxi batzuen pribilegioak bilatzen dituzten interes korporatibistak alde batera utzita.

  Badaude adibideak; badira ratio legeak enplegu egonkorra ugaritzen lagundu dutenak. Eta horrekin batera handitu da kalitatea, eta txikitu da heriotz tasa, eta plantillak fidelizatu dira, eta osasun zerbitzu publikoa osatzen duten langile guztien gaitasun profesionalak egoki garatzen ahalbidetu da.

  Azterketa sakona egin behar da Osakidetzako eta Osasunbideko osasun zerbitzuak osatzen duten langile beharren gainean, asistentzialena zein laguntza asistentzialekoena.

  Ez dezagun ahantz osasunaren pribatizazioak -externalizazioen bidez modu zuzenean egiten dena, zein kudeaketa klinikoko unitateen bidez zeharka egiten dena- gutxi batzuen pribilegioak blindatzen dituela gehiengoaren kaltean, batez ere, artaturiko pertsonen kaltean.

   

  Hasiera


  TIRA MANZANILLA
   

  Retos de la sanidad del siglo XXI: calidad asistencial y empleo digno

  En LAB creemos que es hora de abordar la cuestión de las ratios profesionales, es hora de establecer unas ratios asistenciales fijadas de manera normativa. Con un doble objetivo fundamental: la asistencia de calidad y el empleo digno y estable.

  El modelo actual se ha mostrado en muchas ocasiones ineficiente. La desigualdad entre profesionales, debido a equipos mal dimensionados, ha generado desequilibrios laborales y de atención por su excesiva desproporcionalidad. La creación de un régimen normativo que regule la equidad entre los distintos profesionales y que dimensione adecuadamente las plantillas, adaptándolas a sus cargas de trabajo, es imprescindible para lograr estándares de calidad reales y no maquillados.

  Debemos ser punteros en el desarrollo de una ley de ratios que vele por una plantilla segura y por la calidad de los servicios públicos más allá de intereses políticos, económicos o de otra índole. Estamos siendo testigos de la variabilidad que se puede producir por concepciones neoliberales de los servicios sanitarios, más allá de comparaciones sesgadas con el Estado Español.

  Nuestra sanidad debe blindarse a todo tipo de coyunturas y regular por ley la cantidad de profesionales que atienden a los usuarios del sistema, mediante criterios de trabajo y cargas asistenciales, más allá de intereses corporativistas que buscan los privilegios de unos pocos, mediante el empeoramiento de las condiciones de trabajo de la mayoría.

  Existen ejemplos de desarrollo de leyes de ratios de atención que han propiciado un aumento del empleo estable. Estos incrementos del empleo estable van ligados a un aumento de la calidad, a una disminución de la mortalidad, fideliza a la plantilla y permite un correcto desarrollo de las capacidades profesionales del conjunto de trabajadoras y trabajadores que componen los servicios sanitarios públicos.

  Se debe realizar un estudio profundo de la necesidad de profesionales, tanto asistenciales como de apoyo asistencial, que componen los servicios sanitarios de Osakidetza y Osasunbidea.

  No olvidemos que la privatización de la sanidad -bien de forma directa con externalizaciones, o indirecta mediante las unidades de gestión clínica- supone blindar los privilegios de unos pocos en detrimento de la mayoría, fundamentalmente de las personas atendidas.


   

   

  Hasiera


  TIRA BELAR
   

  Asistentzia-taldeen Ratioen Antolamendurako Legea

  lorea, politika, ekonomia zein bestelako interes baino harago, gaixoaren zaintza eta zerbitzu publikoen kalitatea helburu, osasun publikoko mantenu eta hobekuntzarako Administrazioari oinarrizko tresna eman nahi dion LABen proposamena da.

  Herritar guztiei osasun zerbitzu integrala emateko asmoz, artatutako populazioaren arabera osasun-langile eta ez osasun-langile kopuru egokia legez arautu nahi da. Langile estaldura irizpide finkoa ezarri nahi da. Legeak berdin eraginen lioke osasun publikoari zein pribatuari. Zehaztu nahi da artatzen den populazio kopurua eta mota, eta emandako zerbitzuen arabera, zenbat mediku, erizain, administrari zaindari, garbitzaile, mantenu langile, informatikari… den egokia edozein espezialitate edo zerbitzu zehatzean.

  Baina ez da soilik gaixo bakoitzeko langile kopuruari eragiten dion kontu bat, kualitatiboa ere bada. Gure hausnarketa eta ekarpenetan asistentzia zerbitzua eta asistentzia laguntza emateko antolakuntza eredua berrikustea eta eraldatzea proposatzen dugu.

  Zaintzak emateko osasun espezialitatea eta ospitalea erdigunean kokatzen dituen eredu zaharkitua gainditu nahi dugu.

  Osasun zerbitzua antolatzeko, orain arteko estamentu, korporatibismo eta hierarkietan oinarritutako eredu zaharkitua eta ez eraginkorra alboratuz, talde lanaren bitartez kalitatea bultzatuko duen beste eredu bat proposatzen dugu.

   lorea  
  - Lan kargen bidezko banaketa zehazten du.
  - Langileen egonkortasuna bermatzen du.
  - Behin-behinekotasunarekin eta kontratu prekarioekin bukatzen du.
  - Politika, antolakuntza edo sasoiko irizpideen menpe ez dagoen arreta ziurtatzen du.

   

  Osasun Arretarako Diziplina Anitzeko Taldeak (OADAT)

  Egungo osasun ereduaren aurrean, loreak bi zutabetan oinarritutako ikuspegia proposatzen du::

  Asistentzia prozesu osoan zehar arreta integrala eta integratzailea izan dadin, gaixoa asistentzia jardueraren erdigunean kokatuko da.
  Arreta espezializatuaren bitartez, era erreal eta eraginkorrean Lehenengo Arreta indartu prebentzioa, heziketa eta jarduera sozio-sanitarioaren koordinazioa bultzatzeko. Asistentzia prozesuan arreta osoa eta koordinatua izan dadin, Lehenengo Arretako langile taldea era proportzionatuan dimentsionatu.

  Eredu berri hau talde lan kontzeptuan oinarritzen da: Osasun Arretarako Diziplina Anitzeko Taldeak. Helburua gaixoaren zaintza jardueran parte hartzen duten langile kategoria guztien arteko koordinazioaren bitartez, gehie-nezko asistentzia kalitatea lortzea da.

  Lege honek langileen berrantolaketaren oinarria finkatuko luke ospitaletan zein Lehenengo Arretan, eta talde lan eta lan talde kontzeptuetan oinarrituta, OADATen ezaugarriak eta funtzioak zehaztuko lituzke.

  Era berean, helburu eta bitarteko proportzioan oinarrituta, garatu beharreko plan estrategikoen arabera, osasun arretako diziplina desberdin-etako langile kopurua zehaztuko da.

  Asistentzia beharrek eta osasun antolakuntzatik behar horiei emandako erantzun koordinatuak jarduera baldintzatuko dute, asistentzia lanetan edo hauen laguntza logistiko/adminis-tratiboan inplikatutako langile kategoria guztien ekarpena kontuan hartuz.

  Azken finean, azken urteotako atomizazio eta deskoordinaziorako joeratik aldenduta, OADATak langile antolakuntzan eta asistentzia lanetan jarraibide homogeneoak dituen egitura organiko integratu eta koordinatu baten barnean irudikatzen ditugu.

   EPAS 
  - Helburuak lortzeko talde desberdinen arteko proportzionaltasuna aplikatzea ahalbidetuko duen arreta taldeetan langile kohesionatuez osatutako antolakuntza administratibo unitatea.
  - Talde lana bultzatuko duen langileen arteko lotura, irizpide korporatiboak eta ekitate falta saihestuz.

   

  Hasiera


  TIRA BELAR
   

  Ley de Ordenación de Ratios de Equipos Asistenciales

  lorea es una propuesta de LAB para dotar a las Administraciones de una herramienta fundamental para el mantenimiento y mejora de la sanidad pública que tiene como eje vertebrador el cuidado del paciente y que asegura además la calidad de los servicios públicos más allá de intereses políticos, económicos o de otra índole.

  Se trata de legislar el número adecuado de profesionales sanitarios y no sanitarios, en relación a la población atendida, para proporcionar una asistencia sanitaria integral a toda la ciudadanía. Un criterio fijo de cobertura de personal. La ley afectaría por igual a toda la sanidad, ya sea pública o privada. Esto es, en cualquier especialidad o servicio concreto se debe especificar cuánto personal facultativo, de enfermería, celador, administrativo, de limpieza, de mantenimiento, informático... es adecuado en función de la cantidad y tipo de población que atienda y de los servicios que realice.

  Pero no se trata solo de una cuestión numérica o cuantitativa (número de profesionales por paciente o actividad) sino también cualitativa, porque en nuestras reflexiones y aportaciones también planteamos una revisión y transformación del modelo organizativo de la prestación del servicio asistencial y de la actividad de apoyo asistencial.

  Queremos superar el modelo médico-centrista y hospital-centrista imperante, en el que las especialidades médicas y el hospital constituyen un modelo obsoleto de prestación de cuidados.

  Con esta propuesta planteamos otra forma de entender la organización sanitaria favoreciendo la calidad a través del trabajo en equipo, lejos de conceptos obsoletos y poco eficaces utilizados hasta ahora, basados en estamentos, corporativismos y jerarquías.

   lorea  
  - Establece un reparto equitativo de las cargas de trabajo.
  - Asegura la estabilidad de la plantilla.
  - Acaba con la temporalidad y contratación precaria.
  - Asegura la atención independientemente de criterios políticos, estacionales u organizativos.

   

  Equipos Pluridisciplinares de Atención Sanitaria (EPAS)

  Frente al modelo sanitario actual, lorea propone un nuevo enfoque basado en dos pilares:

  Considerar al paciente como el centro de la actividad asistencial, de manera que se realice una atención integral e integradora durante todo el proceso asistencial.
  Reforzar la Atención Primaria para potenciar la labor de prevención, educación y coordinación de la actividad socio-sanitaria, de forma real y efectiva con la atención especializada. Dimensionar de forma proporcionada la plantilla de Atención Primaria para una atención completa y coordinada en todo el proceso de asistencial.

  Este nuevo modelo se fundamenta en el concepto de trabajo en equipo: Equipos Pluridisciplinares de Asistencia Sanitaria EPAS. El objetivo es conseguir la máxima calidad asistencial mediante la coordinación de todas las categorías de profesionales en torno a la actividad de cuidados del paciente.

  Tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria la base para la reordenación de los/as profesionales vendría reflejada en esta ley y definiría las características y funciones de los EPAS basados en los conceptos de equipo de trabajo y trabajo en equipo.

  Del mismo modo se establecería el número de profesionales de las diversas disciplinas de la atención sanitaria en función de los planes estratégicos a desarrollar, basándose en una proporción de medios y fines.

  La actividad vendrá marcada por las necesidades asistenciales y la respuesta coordinada desde la organización sanitaria a las mismas, contando con todas y cada una de las categorías profesionales implicadas en labores asistenciales o de apoyo logístico/administrativo a las mismas.

  En definitiva entendemos los EPAS en el seno de una estructura orgánica integrada y coordinada, con directrices homogéneas en cuanto a la organización de las plantillas y la labor asistencial, alejadas de la atomización y la descoordinación a la que se tiende desde hace años.

   EPAS 
  - Unidad administrativa de organización de profesionales cohesionados en equipos de atención que permitan la aplicación de proporcionalidad entre los distintos colectivos, para la consecución de objetivos.
  - Nexo de unión entre profesionales para el fomento del trabajo en equipo evitando criterios corporativos y falta de equidad.

   

  Hasiera

  TIRA UZI
   

  Lanpostuen behin-behinekotasun kopuru handiek, prekarietateak, behin betiko lanpostuen desagertzeak eta aurreikusten diren jubilazioek artatzearen kalitatea arriskuan jarri dute

  Azkeneko urte hauetan joera behin betiko lanpostuen suntsitzearena izan da, behin-behineko lanpostuak izugarri handitu diren bitartean. Osasun zerbitzuak behin-behineko lanpostuen enpresa bihurtu dira, kontratupean dagoen langile kopurua %40ra iritsi delarik. Aldi berean, burutzen kopuruaren igoerak plantillaren igoerarena bikoiztu du. Honek guztiak soldatetan, lanaldietan eta lan kargetan desberdinkeriak eragin ditu.

  Osasunbidean. urtero, batez beste 90 lanpostu galtzen dira. Langileen erreposizioaren faltak langile finkoen adina dexente zahartu du, horrela, 10 urteren buruan plantillaren %30 jubilatuko da ( 1.719 lagun). Beraz, bi kopuruak batuz gero, 1.719 jubilazio eta 900 lanpostu galduak, 10 urte barru 2.619 lanpostu finko desagertuko dira, baldin eta lanpostu horiek langile finko eta egonkorrekin betetzeko neurriak hartzen ez baditugu.

  Osakidetzan, behin betiko langileen %60k 50 urte baino gehiago du. Gainera horietako %13k 60 urte baino gehiago du. Behin betiko langileen artean bakarrik %11k 39 urte baino gutxiago du. Osakidetzak berak emandako datuen arabera, 2013- 2018 bitartean, 26.000 behin betiko lanpostuetatik 4.000 baino gehiago galduko dira, epe horretan aurreikusten den jubilazioa %16koa baita. Kopuru honi, beste arrazoi batzuk direla medio galduko liratekeen behin betiko lanpostuak gehitu beharko zaizkio.

  Berritze eza dela eta, bi osasun zerbitzuetan lanpostuen galera eta langileen zahartzearen joera begibistakoa da.

  Behin- behinekotasuna endemikoa izateaz gain, egoera horretan dagoen langile kopurua ikaragarria da.

  Kontratu kopurua handitzen
  ari den bitartean, kontratatutako
  langile kopurua, aldiz, ez.

  Langile batek zerbitzu anitzetako kontratu ezberdinak pilatzen ditu, noiz eta non lan eginen duen jakin gabe, bere lan egoera ezegonkortuz.

  Honi guztiari lanpostu ezberdinetan langileen gehiegizko txandaketa gehitu behar zaio, honek artatzearen kalitatearen okertzean eragin zuzena duelarik.

  Beraz, behin betiko lanaren suntsiketak, berritze ezaren ondorioz langileen zahartzeak eta inoiz izandako behin-behinekotasun handienak, behar den moduko artatzea arriskuan jartzen dute.

  Osasun sistemaren prekarietate egoerak heriotza indizeetan ere eragina du. Profesionalen kolektiboek eta elkarte zientifikoek egindako ikerketek osasun langileen ratio eta heriotzaren jaitsieraren arteko lotura zuzena ezartzen dute.

  Proportzio eza langileen artean

  TIRA PROFESIONALAKArreta sanitarioan gure osasun zerbitzu-etan parte hartzen duten estamentu ezberdinen eta langileen artean desoreka handiak daude. Europako bataz besteko-tik Espainiar Estatua, gaixo eta langileen ratioari dagokionez, oso behiti dago. Europan, zuzeneko arretari dagokionez, ia langile kopuru bikoitza dago.

  Langileen mailen artean osasun taldeetan proportzionaltasuna egon behar du desorekarik ez izateko eta langile batzuk besteen aurretik ez lehenesteko.

  Langileen mailen arteko egungo desorekak gehiegizko medikalizazioan antzematen dira, Oinarrizko Arretan batez ere. Desoreka honek sistema eraginkorragoa izan dadin eragozten du, gainontzeko mailetako bitarteko eta langileren faltagatik gehiegizko kontsulta eta froga kopuruak ezin baitira behar bezala konpondu.

  Herrialde bateko osasungintzaren kalitatea hobea da biztanleko langile kopurua handiago denean, langile horien artean oreka dagoelarik.Europear osasun sistemen artean Espainiar Estatua 19. tokian dagoela ez dugu ahaztu behar; aldiz, mundu mailan eraginkorrenen artean hirugarrena da, hori bai, bertan aritzen diren langileen lan baldintza kaxkarren bizkar.

  Europear mailako datuak: biztanleria era orekatuan artatzen duen langile kopuru egokia dagoen tokietan, bizi kalitatean eta gaixoaren arretan hobekuntza dago. Hau langileek egindako prebentzio lanari esker da eta ondorioz, patologia anitzen konplikazioak ere guttitu egiten direlarik. Ekonomiaren ikuspegitik ertain eta luzera begira gastuak ere behera egiten du.

  Osasunbidean eta Osakidetzan osasun langileen arteko proportzionaltasuna Espainiar Estatukoa baino zertxobait hobea bada ere, europear mailatik urrun dago. Espainiar Estatuak Europa osoko ratio okerrenak ditu.


  Zaharturiko plantilla batzuekin, erretiroa hartzeko erritmoa izugarri bizkortuko da

  TIRA ADINAPlantilla finkoa ez berritzeko Madrilen inposizioak plantillaren zahartzea ekarri du. Hurrengo urteetarako espero den erretiro erritmoa ikusita, enplegu finkoen suntzitzea eskandaluzkoa izanen da.

  Osakidetzan, 15 urte barru, langile finkoen %60 erretiroa hartzeko adinean sartuta egonen da. Osasunbidean, %53.


  Behin-behinekotasun altu batek osasun sistema kaltetzen du

  TIRA BEHINEnpleguaren kalitateak harreman zuzena du asistentziaren kalitatearekin. Jasaten ari garen behin-behinekotasun tasa onartezina da. Egun, tasa hori %40ren inguruan dabil Osakidetzan zein Osasunbidean. %15etik jaisten ez den bitartean, ezin da erran enpleguan edo osasun asistentzian kalitatea dagoenik.

  Behin-behinekotasunak ez luke inoiz %15 baino handiagoa izan behar. Lanpostu erreserben estaldura (eszedentziak, burutzak…) behin-behineko-tasunaren %8 da.


  Heriotza tasa handitu da krisialdian

  TIRA HERIOTZAHeriotza tasaren datuak argiak dira. Egiaztatu da tasa handitze hori lan baldintzen okerragotzearekin, murrizketekin eta prekarietatearen handitzearekin lotuta dagoela. Hauxe bera gertatzen da Osakidetzan zein Osasunbidean.

  Hainbat ikerketak harreman zuzena ezartzen dute osasun langileen ratio orekatu baten eta heriotza tasaren jaitsieraren artean.


  Asistentziaren kalitatea arriskuan jartzen duen joera bat

  TIRA LANAzken urteetan, lan finkoak behea jo du eta, egungo joera horrekin segituz gero, hamar urtean enplegu egonkorraren erdia galduko da. Osakidetzan zein Osasunbidean ikusi den joera horrek plantilla finkoaren zahartzea dakar, ez baita berritzen. Eta horrek guztiak baldintzatzen du asistentziaren kalitatea.

  Osasunbidean, 90 lanpostu galtzen dira urtero, eta horiei erretiroak gehitu behar zaizkie. 10 urtean lanpostuen %46 suntsituko dira. Osakidetzan, soilik langileen %11k dute 39 urte baino gutxiago.

   

  Hasiera


  TIRA UCI
   

  Las altas cotas de temporalidad, la precariedad, la destrucción de empleo fijo y la previsión de jubilaciones ponen en peligro la calidad asistencial

  La tendencia de los últimos años ha sido la de destrucción de empleo fijo y un aumento exponencial de los contratos temporales. Los servicios de salud se han convertido en una gran empresa de trabajo temporal y hemos alcanzado más del 40% de personal contratado. Al mismo tiempo, el crecimiento de jefaturas dobla al crecimiento de la plantilla. Todo esto provoca desigualdades en sueldos, jornadas y cargas de trabajo.

  En Osasunbidea anualmente se pierden de media 90 plazas o puestos. La falta de reposición del personal ha elevado de forma considerable la edad del personal fijo de tal manera que en el plazo de 10 años se jubilará el 30% de la plantilla (1.719 personas). La suma de ambas cifras, 1.719 jubilaciones más 900 plazas destruidas nos presenta un panorama en el que, de seguir la tendencia actual, dentro de 10 años 2.619 plazas fijas (46%) habrán desaparecido si no tomamos medidas legislativas que aseguren su reposición con personal fijo y estable.

  En Osakidetza, el 60% del personal fijo supera los 50 años. De estos, un 13% supera los 60. Tan solo un 11% del personal fijo cuenta con una edad inferior a 39 años. Según datos de la propia Osakidetza, solo en el periodo 2013-2018 se perderán más de 4.000 plazas fijas de un total de 26.000 fijos, ya que se prevé una jubilación del 16% en este periodo. A estas cifras habría que añadir el empleo fijo que se pierde por otras causas.

  En ambos servicios se constata la tendencia continua a la pérdida de empleo fijo y al envejecimiento de la plantilla debido a la falta de reposición.

  La temporalidad no solo se ha vuelto endémica, sino que el número de personal contratado temporal por la falta de reposición está alcanzando cifras totalmente alarmantes.

  Se está produciendo un aumento
  del número de contratos pero
  no tanto de las personas contratadas.

  Se acumulan diversos contratos en diferentes servicios para la misma persona, por lo que su situación se precariza ante la incertidumbre de no saber cuándo y dónde va a trabajar.

  Además, a todo esto se añade un factor de excesiva rotación de profesionales por distintos puestos, lo que tiene ya consecuencias directas en la caída de la calidad asistencial.

  En definitiva, los datos apuntan a una destrucción del empleo fijo, a una plantilla envejecida sin reposición y a una temporalidad sin precedentes que ponen en peligro la adecuada prestación de la asistencia sanitaria.

  Incluso los índices de mortalidad se ven afectados por la situación de precariedad del sistema sanitario. Los estudios realizados por distintos colectivos profesionales y sociedades científicas establecen una correlación directa entre la ratio de profesionales y la disminución de la mortalidad.

  Desproporción entre profesionales

  TIRA SANITARIOSNuestros servicios de salud muestran un gran desequilibrio entre los diferentes estamentos y profesionales que intervienen en la atención sanitaria. El Estado Español está muy por debajo de la media europea en cuanto a ratio de profesional por paciente. En Europa existe casi el doble de efectivos asignados en lo que se refiere a atención directa.

  En los equipos sanitarios debe existir la proporcionalidad entre categorías profesionales para que no se produzcan desequilibrios en las plantillas y no se prime a unos profesionales sobre otros. Los desequilibrios actuales entre categorías profesionales se manifiestan en una excesiva medicalización, muy significativa en Atención Primaria, que impide que el sistema sea más resolutivo por el excesivo número de consultas y pruebas que no se pueden resolver por falta de medios y personal de otras categorías.

  Cuanto mejor es la sanidad de un país, mayor es la cantidad de profesionales por habitante y existe un equilibrio entre estos. No olvidemos que el Estado Español ocupa el puesto 19º de los sistemas de salud europeos y eso sí, es la tercera más eficiente a nivel mundial, a costa de las pésimas condiciones laborales del personal.

  Datos a nivel europeo: donde existe un número dimensionado de profesionales atendiendo de forma equilibrada a la población, se establece un aumento de la calidad de vida y de atención del paciente. Esto es debido a la labor de prevención realizada por las profesionales y la consiguiente disminución de las complicaciones de las diversas patologías. Desde la perspectiva económica se produce una disminución del gasto sanitario a medio y largo plazo.

  La proporción entre personal sanitario en Osasunbidea y Osakidetza,
  a pesar de ser ligeramente mejor que en el Estado Español,
  está muy lejos de la proporción a nivel europeo.
  El Estado Español presenta las peores ratios de toda Europa.


  Con unas plantillas envejecidas, el ritmo de jubilaciones se va a disparar

  TIRA EDADLa imposición desde Madrid de no permitir la reposición de la plantilla fija ha supuesto el envejecimiento de la plantilla. Al ritmo de jubilaciones que se prevé en los próximos años la destrucción de empleos fijos va a ser alarmante.

  En Osakidetza dentro de 15 años el 60% de la plantilla fija actual habrá alcanzado la edad de jubilación. En Osasunbidea será un 53%.


  Una temporalidad alta perjudica al sistema sanitario

  TIRA TEMPORALIDADLa calidad del empleo está directamente relacionada con la calidad asistencial. Es inaceptable el porcentaje de temporalidad que sufrimos. En la actualidad ronda el 40% tanto en Osakidetza como en Osasunbidea. Mientras no se baje del 15% no se puede hablar de calidad en el empleo ni en la asistencia sanitaria.

  La temporalidad nunca debe ser superior al 15%. La cobertura de reservas de puestos (excedencias, jefaturas...) supone un 8% de la temporalidad.


  La tasa de mortalidad aumenta durante la crisis

  TIRA MORTALIDADLos datos de la tasa de mortalidad son claros. Se constata un incremento asociado al deterioro de las condiciones de trabajo, los recortes y el aumento de la precariedad. Esto mismo sucede en Osakidetza y en Osasunbidea.

  Diversos estudios establecen una relación directa entre una ratio equilibrada de profesionales sanitarios y una disminución de la mortalidad.


  Una tendencia que pone en peligro la calidad asistencial

  TIRA TRABAJO FIJOEl empleo fijo se ha desplomado en los últimos años y, de seguir la tendencia actual, en diez años se podría perder casi la mitad del empleo estable. Tanto en Osasunbidea como en Osakidetza se constata esta tendencia que provoca también el envejecimiento de la plantilla fija debido a la falta de reposición. Todo ello compromete la calidad asistencial.

  En Osasunbidea se pierden 90 plazas al año a las que hay que sumar las jubilaciones. En 10 años se habrá destruido el 46% de las plazas. En Osakidetza solo el 11% del personal tiene menos de 39 años.

   

  Hasiera


  TIRA URA
   

  Zer suposatuko luke loreak?

  Hasi bezala, bukatuko dugu gure solasa: enplegu duina, langileen arteko ekitatea eta zainketen eraginkortasuna helburu, gaixoa osasun publikoko erdigunean kokatuko duen proiektu serioa babestuz.

  lorea lan karga banaketa zuzena gauzatzeko eta estres egoerak saihesteko tresna eraginkorra da. Era berean, langileen artean akatsak eta Burn-Out gutxituko dira.

  loreak egungo osasun sisteman merkataritza kontzeptuak aplika-tzea eta gaixoen beharretatik aldendutako emaitzak lortzeko asmoa errefusatzen ditu. Aurrezteari begira bideratutako kudeaketa eta osasun publikoaren pribatizazioa helburu duten antolakuntza ereduen aurrean alternatiba da.

  Lan prekarioarekin amaituz, loreak egonkortasuna bermatzen du. Aldi berean, neurririk hartzen ez bada, osasun publikoari eusteko, epe laburrean arazo latza suposa dezakeen langile belaunaldiak ordezkatzeko zailtasuna, kontuan hartzen du.

  Arreta eta osasun publikoa mantentzeko erabakigarriak izan daitezkeen eta gaur egun jada sumatzen diren gabezi larriak gainditzeko proposamena egin du LAB sindikatuak. Gabezi horiek langile, ekitate, lan duin, prekarietate eta zainketei eragiten diete.

  Proposamen hau bideratuta doan jendarte eragileek eredu aldaketa gauzatzeko beharrezkoak diren trebezia, ezagutzak eta jarrera erakutsi behar dituzte.

  Lorea eztabaidarako proposamena da. Enplegu duina eta asistentzia kalitatea bermatuko dituzten osasun asistentzia taldeetarako langile ratioak ezarriko dituen Lege aitzindaria da.

   

   

  Hasiera


  TIRA URA
   

  ¿Qué supondría lorea?

  No podemos finalizar nuestra exposición de otra manera que como la empezamos: apoyando un proyecto serio, que busca la equidad entre trabajadoras, el empleo digno y la eficiencia de cuidados que redunde en lo que debe ser el epicentro de la sanidad pública: el y la paciente.

  lorea es una herramienta eficaz para un correcto reparto de las cargas de trabajo y la prevención de situaciones de estrés. Del mismo modo, disminuirían los fallos en la atención del personal y el Burn-Out entre profesionales.

  lorea rechaza la aplicación de conceptos mercantilistas de la sanidad actual y su afán de búsqueda de resultados alejados de la necesidad real de las y los pacientes. Representa una solución frente a las políticas de gestión enfocadas al ahorro económico y a la implantación de modelos organizativos orientados hacia la privatización de la sanidad pública.

  lorea asegura la estabilidad, acabando con el trabajo precario. A su vez se vela por el relevo generacional de profesionales que, si no se toman medidas, va a suponer un serio problema en un futuro cercano para mantener una sanidad pública.

  El sindicato LAB realiza una propuesta para subsanar carencias graves que se están produciendo y que van a ser un factor decisivo en el mantenimiento de la atención y la sanidad pública. Carencias en cuanto a personal, equidad, trabajo digno, precariedad y cuidados.

  Los agentes sociales a quienes va dirigida esta propuesta, deben mostrar la habilidad, los conocimientos y la actitud necesaria para abordar el cambio de modelo.

  Lorea: Es una propuesta para el debate. Una Ley pionera para establecer las ratios de profesionales para los equipos de la asistencia sanitaria, que garantice el empleo digno y la calidad asistencial.

   

   

  Hasiera

  LOREAK

  The Evidence is In - California RN-to-Patient Ratios Save Lives

  la ratio de enfermeras por medico refleja que espana esta medicalizada 2951 620x368

  Artículo publicado el 19 de noviembre de 2017 en redaccionmedica.com

  Espainiar estatuak iazko joera mantentzen du erizain eta medikuen arteko ratioari dagokionez. Hau da OCDEk ‘Health at a glance 2017’ bere azkeneko txostenean aditzera eman duen datua, non Portugal, Grezia eta Italiarekin batera Europar Batasuneko ratio txarrenetariko lau estatuen artean kokatzen duen.

  España mantiene su tendencia respecto al año pasado en el ratio de enfermeros por médico. Este es el dato que refleja la OCDE en su último informe de ‘Health at a glance 2017’ que se sitúa entre los cuatro países junto con Portugal, Grecia e Italia con peor ratio dentro de la Unión Europea.


  La falta de enfermeras dispara la mortalidad en el sistema sanitario

  escasez

   

  Artículo publicado el 31.10.2017 en laopinioncoruna.es

  "Erizain faltak osasun-sistemako hilkortasuna izugarri igo du". "Elkarbanatutako erabakiak ezarri behar dira eta medikuak erabakiak hartzen dituenaren eta pazienteak esanak betetzen dituenaren rolarekin bukatu".

  "La falta de enfermeras dispara la mortalidad en el sistema sanitario". "Hay que implantar las decisiones compartidas y acabar con el rol en el que el médico decide y el paciente obedece".


  La ratio de enfermeras por médico refleja que "España está medicalizada"

  la ratio de enfermeras por medico refleja que espana esta medicalizada 2951 620x368

  Artículo publicado el 19 de noviembre de 2017 en redaccionmedica.com

  Espainiar estatuak iazko joera mantentzen du erizain eta medikuen arteko ratioari dagokionez. Hau da OCDEk ‘Health at a glance 2017’ bere azkeneko txostenean aditzera eman duen datua, non Portugal, Grezia eta Italiarekin batera Europar Batasuneko ratio txarrenetariko lau estatuen artean kokatzen duen.

  España mantiene su tendencia respecto al año pasado en el ratio de enfermeros por médico. Este es el dato que refleja la OCDE en su último informe de ‘Health at a glance 2017’ que se sitúa entre los cuatro países junto con Portugal, Grecia e Italia con peor ratio dentro de la Unión Europea.


  Uno de cada cuatro médicos navarros tiene más de 50 años

  maletinjubi phixr

  Artículo publicado el Martes, 7 de Noviembre de 2017 en www.noticiasdenavarra.com

  10 urte barru 2400 mediku fakultatiboetatik 666 erretiroa hartuko dute. LAB sindikatuaren arabera, erreferentziatzat Osasunbideako memoriak hartuz, 10 urteren buruan %30eko langileria erretiratuko da (1.719 pertsona).

  En 10 años se jubilan 666 de los 2400 facultativos. Según los datos del sindicato LAB que toman como referencia las memorias de Osasunbidea, en el plazo de 10 años se jubilará el 30% de la plantilla (1.719 personas).


  4.400 médicos vascos se jubilarán en una década, el triple que en la anterior

  medico 23433 1 phixr

  Artículo publicado el Martes, 7 de Noviembre de 2017 en www.deia.com

  Osakidetzan, osasun-lanbideetatik, mediku fakultatiboena zaharrena da elkargokidetutako profesionalen datuen arabera. Zifrek medikuen %32-a beren lan-ibilbidearen bukaeran daudela nabarmentzen dute.
  BILBAO- Los colegios de médicos del País Vasco han vuelto a hacer sonar las alarmas por el envejecimiento de las plantillas médicas. De los oficios sanitarios, el de facultativos es el de mayor edad, según se refleja en los datos de profesionales colegiados.


  Comisión de las Naciones Unidas: Invertir en profesionales sanitarios impulsará el crecimiento económico

  oms

  Los Presidentes de Francia y Sudáfrica han hecho un llamamiento a la inversión urgente en todo el mundo para crear nuevos empleos en el sector de la salud a fin de que no llegue a producirse el déficit previsto de 18 millones de profesionales sanitarios.


  Los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Informe 2016

   fadsp simbologo

  Informe publicado 5 de septiembre 2017 en www.fadsp.org

  Osasun Publikoaren Babeserako Elkarteen Federakuntzak Autonomia-Erkidegoen Osasun Egoerari buruzko txostenak egiten ari ditu 2004 urtetik.

  La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva realizando Informes sobre la Situación Sanitaria en las CCAA desde el año 2004.